FASHION & TV SHOW

Munshid Sharjah13 - 2022
Munshid Sharjah13 - 2022
Munshid Sharjah13 - 2022
Munshid Sharjah13 - 2022
Munshid Sharjah13 - 2022
Munshid Sharjah13 - 2022
Munshid Sharjah13 - 2022

Munshid Sharjah 13 - 2022

Munshid Sharjah 2019
Munshid Sharjah 2019
Munshid Sharjah 2019
Munshid Sharjah 2019
Munshid Sharjah 2019
Munshid Sharjah 2019
Munshid Sharjah 2019
Munshid Sharjah 2019
Munshid Sharjah 2019
Munshid Sharjah 2019
Munshid Sharjah 2019
Munshid Sharjah 2019
Munshid Sharjah 2019

Munshid Al Sharjah  11 - 2018

Munshid Al Sharjah 9 - 2016
Munshid Al Sharjah 9 - 2016
Munshid Al Sharjah 9 - 2016
Munshid Al Sharjah 9 - 2016
Munshid Al Sharjah 9 - 2016
Munshid Al Sharjah 9 - 2016
Munshid Al Sharjah 9 - 2016
Munshid Al Sharjah 9 - 2016
Munshid Al Sharjah 9 - 2016
Munshid Al Sharjah 9 - 2016
Munshid Al Sharjah 9 - 2016
Munshid Al Sharjah 9 - 2016
Munshid Al Sharjah 9 - 2016
Munshid Al Sharjah 9 - 2016
Munshid Al Sharjah 9 - 2016
Munshid Al Sharjah 9 - 2016

Munshid Al Sharjah 9- 2016

Desert Force
Desert Force
Desert Force
Desert Force
Desert Force
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari

Desert Force

Armani
Armani
Armani
Armani
Armani
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari

Armani

American Elections  2020
American Elections  2020
American Elections  2020
American Elections  2020
American Elections  2020
American Elections  2020
American Elections  2020
American Elections  2020
American Elections  2020

Al Arabiya Lighting for USA Election Coverage 2020

Munshid Sharjah 10
Munshid Sharjah 10
Munshid Sharjah 10
Munshid Sharjah 10
Munshid Sharjah 10
Munshid Sharjah 10
Munshid Sharjah 10
Munshid Sharjah 10
Munshid Sharjah 10
Munshid Sharjah 10
Munshid Sharjah 10
Munshid Sharjah 10
Munshid Sharjah 10
Munshid Sharjah 10
Munshid Sharjah 10
Munshid Sharjah 10

Munshid Al Sharjah  10 - 2017

Munshid Sharjah 8
Munshid Sharjah 8
Munshid Sharjah 8
Munshid Sharjah 8
Munshid Sharjah 8

Munshid Al Sharjah 8 - 2015

تخرج في يوم
تخرج في يوم
تخرج في يوم
تخرج في يوم
تخرج في يوم
Armani
Armani
Armani
Armani
Armani
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari

MBC-3 Kids TV Program

Zareena
Zareena
Zareena
Zareena
Zareena
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari

Zareena

Munshid Sharjah 12
Munshid Sharjah 12
Munshid Sharjah 12
Munshid Sharjah 12
Munshid Sharjah 12
Munshid Sharjah 12
Munshid Sharjah 12
Munshid Sharjah 12
Munshid Sharjah 12
Munshid Sharjah 12
Munshid Sharjah 12
Munshid Sharjah 12
Munshid Sharjah 12

Munshid Al Sharjah  12- 2019

Al Arabiya Lighting for USA Election Coverage 2016

Munshid AL Sharjah
Munshid AL Sharjah
Al Majaz Amphitheatre 1
Munshid AL Sharjah
Munshid AL Sharjah
Munshid AL Sharjah
Munshid AL Sharjah
Munshid AL Sharjah
Munshid AL Sharjah

Munshid Al Sharjah 7 - 2014

كلام نواعم
كلام نواعم
كلام نواعم
كلام نواعم
كلام نواعم
5
كلام نواعم
Zareena
Zareena
Zareena
Zareena
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari

Kalam Nawaem TV Show

Afffari
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari

Afffari

dubai tv
dubai tv
dubai tv
dubai tv
dubai tv
Desert Force
Desert Force
Desert Force
Desert Force
Desert Force
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari
Afffari

Dubai TV